تمرین تاکتیکی تیم ملی امید

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، تمرین تاکتیکی تیم ملی امید در پژهشگاه نفت