فوتبال درون تیمی بین بازیکنان تیم ملی در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، فوتبال درون تیمی بین بازیکنان تیم ملی در حال برگزاری است