صادقی سرپرست نایب رئیسی امور بانوان در فدراسیون تیراندازی با کمان شد

صادقی با حکم شعبانی‌بهار به عنوان سرپرست نایب رئیسی امور بانوان در فدراسیون تیراندازی با کمان انتخاب شد.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، مریم صادقی با حکم شعبانی بهار به عنوان سرپرست نایب رئیسی امور بانوان در فدراسیون تیراندازی با کمان انتخاب شد.

پیش از این خانم جراح زاده عهده دار این سمت بود.

منبع: فارس