صحبت های امیر روستایی در حاشیه تمرین تیم ملی امید

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، امیر روستایی: تمام بازیکنانی که در این اردو جمع شدند از بهترین بازیکنان زیر23 سال کشور هستند و به این توانایی ها هیچ شکی نیست و به نظر من با حمایت هایی که انجام می شود ما به المپبک سعود خواهیم کرد.