رضا شجیع : این کتاب به جاری شدن اندیشه و تفکر در فوتبال ما کمک می کند

به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه لحظه، صحبت رضا شجیع مترجم کتاب فوتبال و شطرنج در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب فوتبال و شطرنج را مشاهده می کنید.